شورش و نبرد کانون‌‌های شورشی برای شکستن جو سرکوب و خفقان در شهرهای میهن