همزمان با لغو معافیتهای اتمی رژیم آخوندی توسط آمریکا دو مهره رژیم به عنوان دست اندرکاران تسلیحات کشتار جمعی لیست گذاری و تحریم شدند.

همزمان با لغو معافیتهای اتمی رژیم آخوندی سایت خزانه داری آمریکا زیر عنوان«لیست گذاریهای منع تکثیر جنگ افزار اتمی»؛ نوشت: مجید آقایی و امجد سازگار مشمول تحریمهای ثانویه خزانه داری آمریکا شدند. این تحریمها دست اندرکاران تسلیحات کشتار جمعی رژیم ایران را هدف قرار می دهد. مطابق این تحریمها دارایی های این افراد مسدود میشود و آنها مشمول محدودیتهایی رفت و آمد، می شوند.