به گزارش سایت رئیس جمهور ارتجاع -جمعه۹خرداد، آخوند روحانی، در یک گفتگوی نمایشی با وزیر بهداشت رژیم ضمن اعتراف به اینکه دربرخی از استانها وشهرها کرونا شیوع پیداکرده، با شیادی حیرت انگیری آن را در قالب حضور سریع کادر درمان عنوان کرد.

آخوند روحانی گفت: «با افزایش تعداد مبتلایان در برخی استان ها و شهرها، شاهد حضور به موقع کادر درمان در این مناطق برای کنترل سریع شیوع ویروس بوده ایم»!.
روحانی سپس تقصیر شیوع کرونا را که نتیجه خودداری رژیم از قرنطینه و بازگشاییهای مجرمانه است، به گردن مردم انداخت و با طلبکاری افزود: «در شرایط فعلی همچنان ناگزیر به زندگی و همزیستی همراه با کرونا هستیم، همه(باید) رعایت کامل را در دستور کار قرار دهند تا احیاناً با اوجگیری دوباره بیماری بخاطر عدم رعایت اصول بهداشتی، ناچار به بازگرداندن برخی محدودیت ها نشویم که آثار و تبعات زیان باری برای زندگی اجتماعی و اقتصاد به همراه خواهد داشت.
در این گفتگوی نمایشی، وزیر بهداشت رژیم نیز با بیشرمی با وی همدهان شد و اوج‌گرفتن بیماری را در کشور را متوجه مردم کرد و گفت:«اگر روند سفرهای غیرضروری به همین صورت ادامه داشته باشد و پروتکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت نشود بار دیگر با اوج گیری ویروس کرونا در کشور مواجه خواهیم بود و ناچار می شویم برخی محدودیت ها را دوباره اعمال کنیم».