گزارش وزارت خارجه آمریکا در رابطه با قاچاق انسان - ایران:سپاه پاسداران رژیم ایران به عضوگیری فعال کودکان با زور و اجبار برای جنگ در میان شبه نظامیان تحت امر سپاه در سوریه ادامه میدهد. این رژیم کودکان ۱۳ساله افغان را مجبور می کند به سوریه بروند.

رژیم ایران از حداقل استانداردها برای مقابله با قاچاق انسان برخوردار نیست و در رده سوم باقی مانده است. این رژیم کودکان و افراد بالغ را به زور و اجبار به سوریه می فرستد تا به عنوان شبه نظامی در این کشور بجنگند.
سپاه پاسداران به عضوگیری فعال کودکان با زور و اجبار – برای جنگ به همراه شبه نظامیان تحت فرماندهی سپاه در سوریه ادامه میدهد.
بیانیه سپاه پاسداران در مهر ۱۳۸۹می گوید ۳۷۰۰ پایگاه بسیج در استان خوزستان کودکان را برای سربازی عضوگیری کردند. پلیس، سپاه پاسداران، بسیج، مقامهای مذهبی در جرائم قاچاق جنسی دست دارند.....
گزارشهای مطبوعات کرد عراقی در سال ۱۳۹۷میگوید، شمار زیادی از بیش از ۲۰۰۰ زن و دختر جوان ایرانی که وارد منطقه کردستان عراق شده اند، قربانیان قاچاق جنسی بوده اند.
آمار رسمی رژیم ایران از سه میلیون کودک کار در ایران صحبت می کند، اما رسانه های همین رژیم می گویند تعداد کودکان کار ایرانی ۷میلیون نفر است و آنها درایران فروخته شده یا اجاره داده شده اند.
چند منبع معتبر بطور گسترده ای گزارش می کنند که سپاه پاسداران و بسیج مردان و کودکان افغان ساکن در ایران از جمله پسرانی در سن ۱۳ سالگی را مجبور میکنند در لشکر فاطمیون به سوریه بروند و تحت فرماندهی سپاه بجنگند
منابع همچنین میگویند رژیم ایران از افراد فقیر پاکستانی که در ایران زندگی میکنند بهره برداری میکند تا در سوریه برای گردان زینبیون تحت فرماندهی سپاه پاسداران بجنگند.