فعالیت‌های کانون‌های شورشی

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت ضد امام محمدتقی در تهران