۱۲ تیرماه سالروز آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در ۱۳۸۲ از شکوهمند‌ترین لحظه‌های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر دیکتاتوری آخوندی

روزنامه لوموند:استقبال پیروزمندانه از مریم رجوی
بی بی سی: مریم رجوی توسط یک جمع پر شور در مقر خود در بیرون پاریس مورد استقبال قرار گرفت
روزنامه اومانیته چاپ فرانسه: صدها تن از هواداران و اعضای مجاهدین خلق ایران پیشواز فاتحانه ای از رهبری خود مریم رجوی سازماندهی کرده بودند
مریم رجوی از زندان خارج شده و هوادارانش در اور سوراواز منتظر او هستند می توانید تصور کنید فریادهای شادی استقبال را در اور سور اواز ...

تلویزیون کانال  فرانسه خبر داد کسانی که از سراسر اروپا آمده بودند از او همچون مسیح استقبال کردند. آنها فریاد میزدند «خاتمی چشم تو کورشود– ما مریم را آوردیم!». لبخند از لبان این رهبر مقاومت هرگز محو نمیشود. او ابتدا در مقابل یادبودی برای دو تن ازمجاهدین که خود را به آتش کشیده بودند توقف و ادای احترام کرد. سپس در یک سخنرانی سلیس بمدت یکساعت اتهامات تروریستی را به چالش طلبید و اطمینان داد که میتواند حساب جزء به جزء همه پولهای توقیف شده را پس بدهد.

-تلویزیون کانال ۲ فرانسه از «لشگری از دوربین ها» بهنگام آزادی او و رسیدنش به اور سورواز خبر میدهد که همانند یک رئیس کشور مورد استقبال قرار گرفت و دریک سخنرانی مبسوط نکته به نکته اتهامات وارده به جنبش خود را رد کرد و گفت که مقاومت ایران آماده است برای هر سانتیم پول که توسط پلیس پیدا شده است جواب بدهد.


-تلویزیون کانال ۳ از جشنی مانند ورود رئیس یک کشور در اور سورواز گزارش میدهند و میگوید: مریم رجوی اجازه نمیدهد هیچ تلخکامی به خاطر بازداشتش در چهره اش دیده شود. ۱۲۰۰ ایرانی ازسراسر اروپا برای استقبال از او و ابراز احساسات برای او خود را به اینجا رسانده اند. اما او ابتدا میخواهد چند شاخه گل بر بنای یادبود دو زنی بگذارد که بخاطر اعتراض علیه دستگیری او خود را به آتش کشیدند. این یک عملیات عظیم پلیس بود که بعد از ۱۵ روز ازانجام آن از نظر بعضی، یک ضربه بخاطر هیچ چیز، بوده است.
- شهردار اور میگوید: د.اس.ت بدنبال چه چیزی می گشت ؟ قاضی بروگیر دنبال چه چیزی میگشت؟ سلاح؟ دلایل تروریسم؟ هیچ چیز. تحقیقات این را بخوبی ثابت کرد. حمله پلیس در ۲ نوبت تکرار شد اما دراینجا هیچ چیز یافت نشده است . .....مریم رجوی در پشت پودیومی که به تریبون سیاسی تبدیل شده است توضیح داد: سرویسهای اطلاعات فرانسه توسط اطلاعات دروغین از منبع اطلاعات آخوندها و مأموران اطلاعات ایران که خود را «اعضای سابق مجاهدین» می نامند، فریب داده شده اند.
-امشب این آزادی بعنوان یک پیروزی تلقی میشود. مریم رجوی اکنون بیش از هرزمان سمبل مقاومت ایران می نماید.

-مطبوعات و رادیوهای فرانسه از «انفجار شادی» و «استقبالی در شأن یک رئیس کشور » که با «شوروشوق غیر قابل تصور» همراه است گزارش دادند و خاطر نشان کردند: اکنون سخن از یک «رهبر کاریسماتیک» است که «نماد مقاومت ایران » است و”دادسرا( و برچسب) تروریستی و دولت فرانسه را در پس یک حمله غول آسا ، خجالت زده میکند»!
-فرانس انفو موضعگیری حزب سوسیالیست را گزارش میکندکه مشروعیت عملیات علیه مجاهدین را زیر علامت سؤال برده و آنرا یک افتضاح توصیف میکند.
- رادیو فرانس اَنفو، می افزاید: «افراد پلیس تلخکامند . بگفته معاون دبیر کل ملی سندیکای افسران پلیس همه چیز بر باد رفته است... .». شهردار اورسور اواز میگوید«اکنون دولت بایدتوضیح دهد که برای چه این عملیات را انجام داده؟ چه چیزی در پشت قضیه بوده؟ آیا زدو بندهای بین المللی بود؟ ما امروز واقعا در انتظار پاسخ هستیم».
- فیگارو به نقل از یک حقوقدان و وکیل مدافع می نویسد: این یک تودهنی واقعی به قاضی تحقیق و مسئول بازداشت مجاهدین بازداشت شده میباشد.

-تحلیلگر فرانس انتر آزادی مریم رجوی و استقبال هموطنانش از او را یک پس رفت برای دادستانی و یک تودهنی برای بروگیر و مأموران اطلاعات فرانسه میخواند که رئیس شان گفته بود مجاهدین قصد انجام سوءقصدهایی را در اروپا داشتند
-پاریزین می نویسد: شادی عظیم برای آزادی مریم رجوی
دراور همه آرزو می کنند امروز او را ببینند. ....
فریاد، اشک و صحنه های شادی بدنبال اعلام آزادی مریم رجوی.
مخالفان ایرانی پرچم های ایران و تصاویر «پاسیونارای» خود را بیرون آوردند.
برای بازپرسان و پلیس این در حکم یک تو دهنی بود.
 باد ادعاها علیه این جنبش به سرعت خالی میشود.
تحقیق گران هیچ سلاحی پیدا نمی کنند. هیچ مواد منفجره ایی به دست نمی آید که بتواند اجازه دهد. اعمال خشونت آمیزی آماده سازی شود

پیام تهنیت و قدردانی مسئول شورای ملی مقاومت – ۱۲تیر۱۳۸۲(۳ژوئیه ۲۰۰۳)
هموطنان عزیز، سلام بر همه شما، به جگرهای سوخته و لب های تشنه و بدنهای فرسوده و گرسنه در اعتصاب غذای ۱۷روزه. سلام به عشق های فروزان و شعله ور برای آزادی، برای مریم رهایی و برای درهم شکستن توطئه و زد و بند رژیم ضد بشری آخوندی. سلام بر شب زنده داران و نیایشگران در ۲۰شهر جهان.
سلام بر اشک ها و لبخندهایتان، برغم جانگاهی که شما را در این ایام فرا گرفته بود، و برفوران شگرف شادیهایتان در لحظه اعلام و شنیدن خبر آزادی رییس جمهور برگزیده مقاومت
لحظه ایی که از شکوهمندترین لحظه های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر رژیم آخوندیست. لحظه ایی که تار و پود، بود و نبود و عطش سوزانِ ایران و ایرانی برای آزادی را در انظار جهانیان به نمایش گذاشت
در بسیاری خیابانهای تهران، اتومبیلها چراغهایشان را روشن کردند، بوقها بصدا در آمد و دانشجویان خروشیدند که: مریم بیا، تهران بیا.
در همین اثناء دستهای دیگر بار بر دیوارها نوشتند: مجاهدین بی سلاح، قلب ما سلاحتان
در این ایام، مردم و شورای شهر و شهردار اورسورواز با صمیمیت و مهربانی بسیار، در همه لحظات با مریم و مجاهدین و مقاومت و مردم ایران بودند و عواطف انسانی آنها مانند رود کنار شهرشان بی انقطاع جریان داشت. می گویند که خانه ها و امکانات خود را در اختیار گذاشته بودند. با مقاومت ایران گریستند و شب زنده داری کردند و با مقاومت در آزادی مریم به شادی و پایکوبی برخاستند. آنان ارزشهای آرمانی فرانسه، مهد آزادی و حقوق بشر را در تمامیتش به نمایش گذاشتند. خانم میتران بلادرنگ به اقامتگاه رییس جمهور برگزیده و سمبل مقاومت و آزادی ایران شتافت و اسف و اندوه خود را از اینکه او را در آنجا نمی یابد، ابراز کرد و متعاقباً در یک کنفرانس مطبوعاتی به نافذترین صورت به اتهامهای ساخته و پرداخته رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران، از قبیل سکتاریسم و تروریسم و شخصیت پرستی پاسخ گفت. همزمان مردان کلیسا و نمایندگان مجالس و سناتورها و شخصیت های سیاسی و مدافعان نامدار حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان بپاخاستند. همبستگی ملی ایرانیان در خارج کشور هم یکبار دیگر هم اوج گرفت. تقریبا همه گروه ها و سازمانها و شخصیت های سیاسی، به استثنای عوامل و همدستان رژیم یکسو و یکپارچه، صرف نظر از هر اختلاف سیاسی با مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران به اعتراض پرداختند. در این جریان و در این ایام من تلاش کردم که با حداکثر خویشتن داری، کلمه و عبارتی نگویم که این اعتراضهای برحق و مقدس بالا و بالاتر بگیرد. می ترسیدم که حتی با یک کلمه و یک عبارت بغض فرو خفته در هزاران و هزاران تن از هموطنانمان و مجاهدان آزادی ستان مشتعل و منفجر گردد و دیگر نتوان کسی را کنترل کرد. بدون هیچ مبالغه از صدها خودسوزی دیگر با پیام مریم و با خواهش و التماس و استدعا از راه دور و از نزدیک، هم مستقیم و هم غیر مستقیم، ممانعت گردید. و از مسئولان سازمان مجاهدین که در این ایام به غایت همکاری و تفاهم داشتند، سپاسگزارم.
یک شب آتش در نیستانی فتاد سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد
شعله تا سرگرم کار خویش شد هر نی شمع مزار خویش شد
براستی آنان وجود خود را به شمعهای فروزان آزادی و مشعلهای جاودان مقاومت و تاریخ این میهن
تبدیل کردند. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی که خلق اسیرمان از یکصد سال پیش، سر به پایش نهاده است. آزادی، خجستهآزادی.
از آن سو آخوند خاتمی متقاضی استرداد مریم بود و کیسه ها دوخته بود. کسی که در مقام وزیر تبلیغات خمینی، در جنگ ۸ساله افتخار می کرد که رژیمش، ۴۵۰هزار دانش آموز را در پتو پیچیده و به میدانهای مین فرستاده است، عجبا که اکنون از طریق سخنگویان و مزدوران معلوم الحالش مدعی شد که خودسوزیها در کشورهای مختلف جهان سازمان یافته و با دستور بوده است. بیچاره تفاوت سازمان و آرمان را بو نکرده و از آنجا که هیچگاه در تمامی عمرش حتی آتش یک سیگار را بر پشت دست خود هم حس نکرده است، نمی داند که برخی امور از اساس با دستور و با سازمان یافتگی عملی نیستند. اگر غیر از این بود، آخوندها قبل از هر کس برای حفظ خود و رژیمشان به صدور دستورات لازم روی می آوردند و نیازی به داعیه کاذب اصلاحات و همچنین این همه فغان و فریاد علیه مجاهدین و مقاومت ایران نبود. رژیم برای چند روز در پوست خود نگنجید و برای یکصدمین و هزارمین بار از پایان مجاهدین و جنبش مقاومت ایران خبر داد و بار دیگر ثابت شد که برغم همه یاوه گویی هایش در مورد ناچیز شمردن گروهک تروریستی، خطر اصلی را از همین بابت، از تنها جایگزین میهنی و دمکراتیک می داند. والا چه نیازی به این همه تشبثات داخلی و منطقه ایی و بین المللی علیه یک سکت خلع سلاح شده و مطرود بود. راستی این بسیج دروغ پردازی و شیطان سازی از مجاهدین و ترور شخصیت برای چیست و چه کسی غیر از رژیم و ماموران اطلاعات آخوندها در پشت آن است. رژیم در چه شرایطی است و با چه خطر مبرمی روبرو است که این چنین بقای خود را در فنای مقاومت ایران می بیند. ارتباط این قضایا با افشای تسلیحات کشتار جمعی رژیم آخوندی از سوی مقاومت و با موج اعتراضات بر حق دانشجویان و مردم آزاده ایران چیست؟ بنظر می رسد که آخوندها تنها راه برون رفت خود را از تنگنای داخلی و تنگنای بین المللی و بویژه تنگنایی که در عراق با آن مواجه هستند در انهدام این مقاومت یافته اند. اما چه کسی نمی داند که روزگار حاکمیت آنها شتابان رو به پایان است. با قدردانی از همه هموطنان و پشتیبانان مقاومت ایران و سپاس از خانواده‌های شیهدان و همه شخصیت ها و جریانهای سیاسی که اعلام همبستگی نمودند، یکبار دیگر تاکید می کنم که بر خلاف اقدامات تروریستی و جاسوسی رژیم آخوندی، حضور و فعالیت پناهندگان سیاسی ایران در کشورهای مختلف جهان طی ۲۲سال گذشته، صرفا یک فعالیت مسالمت آمیز در چارچوب قوانین و ضوابط این کشورها بوده است و در آینده هم چنین خواهد بود. با ایقان به پیروزی نهایی ملت ایران، با بزرگداشت خاطره شهیدان و با درود به همه عزیزانی که در کشورهای مختلف جهان درد و رنج اعتصاب جانکاه را تحمل کردند.
مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، دوازدهم تیرماه ۱۳۸۲

سالگرد آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
و در هم شکستن کودتای ارتجاعی استعماری
۱۲ تیر ۱۳۸۲ (۳ ژوئیه ۲۰۰۳ )

بارونس ورما
امروز این رژیم در هراس از جنبش مقاومت سازمانیافته و حمایت فزاینده از شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده اش مریم رجوی در درون ایران و به طور خاص در میان نسل جوان است. این حمایت به طور بارز برجسته شد در زمانی که رژیم اذعان کرد به دستگیری از دانشجویان نخبه ایران به خاطر ارتباطشون با سازمان مجاهدین خلق ایران. سازمان مجاهدین نیروی محرکه مقاومت سراسری است. با مریم رجوی، ایران آزاد، دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت و برابری و عدالت و حاکمیت قانون در دسترس است. خانم مریم رجوی یک پلاتفرم دموکراتیک ارائه داده که بنیادهای رژیم را به لرزه انداخته است و ادامه حیات این حکومت مذهبی را به مخاطره انداخته است.

ریتا زوسموت
الگوی درخشان شما خانم رجوی است. زیرا هدف اصلی او برابری، ارزشگذاری برابر و به‌رسمیت شناختن متساوی زنان و مردان و مردان است. آنهم نه در مواضع پایین تر بلکه در مواضع رهبری کننده.

استیو مک کیپ
شورای ملی مقاومت و مریم رجوی میتوانند کشور ایران را به سوی یک آینده دموکراتیک رهبری کنند. چشم انداز یک دموکراسی سکولار بیشترین چیزی است که رژیم از آن می‌ترسد. به همین خاطر به‌شدت تلاش می‌کند تا چهره و اعتبار اپوزیسیون را در ایران و در خارج تخریب کند.

سناتور رابرت توریسلی
 هیچ‌کس به‌اندازه خانم رجوی برای آزادی مردم ایران قیمت نداده است. می‌خواهم بدانید: به همان میزان که به هر چیزی در عمرم متقاعد بوده‌ام، متقاعد هستم که همه ما به‌زودی روزی را بسا زودتر از آن‌چه تصور می‌کنید تجربه خواهیم کرد که یک روز صبح در حالی بیدار بشویم که مردم ایران کشور خود و آزادی و زندگی خود را پس می‌گیرند.
در این مبارزه صدایی بوده است که هرگز خسته نشده، هرگز نهراسیده و هرگز تغییر نکرده است. روی آینده مردم ایران متمرکز بوده، آن‌طور که ملوانان روی ستاره‌ها تمرکز می‌کنند. با تمام ‌وجود او را ستایش می‌کنم.

شیلا جکسون لی نماینده کنگره آمریکا
می‌خواهم از شما به‌خاطر شجاعتتان تشکر کنم. می‌خواهم بگویم که سرفراز باشید.
بسیار خوشوقتم که شما از خواهرم مریم حمایت می‌کنید، او کسی است که عمیقاً ضرورت بردباری مذهبی را ارج می‌نهد و همچنین جدایی دین از دولت، برابری جنسی و حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی برای همه ایرانیان.
به‌همه شما درود می‌فرستم. از شما به‌خاطر نبردتان در راه آزادی ممنونم. من از اقدامات خواهر عزیزمان و از رهبری او و ایستادگی سرفرازانه‌اش برای یک ایران آزاد حمایت می‌کنم.
خواست من از همه شما در آنجا این است که هرگز متوقف نشوید. هرگز تسلیم نشوید. و هرگز دست نکشید.ما یک ایران آزاد می‌خواهیم. ما یک ایران آزاد خواهیم داشت.

آلخو ویدال کوآدراس
باور کنید، من اغراق نمی‌کنم، من در وقایع بسیاری شرکت داشته‌ام، بسیاری مسائل سیاسی را در زندگی از سر گذرانده‌ام، ولی به‌یاد دارم روز این موفقیت و این پیروزی بزرگ که سازمان مجاهدین از لیست خارج شد، یکی از شادترین روزهای زندگی من بود.
در سال‌های بعد از آن، ما گرد هم آمدیم به‌خاطر حفاظت و امنیت اعضای سازمان مجاهدین در اشرف و برای انتقال آنها به یک مکان امن در خارج از عراق. همه این کارزارهای موفقیت‌آمیز، همه این تلاش‌های خستگی‌ناپذیر، همگی تحت رهبری شایسته و الهام‌بخش یک زن استثنایی انجام شد: مریم رجوی.

اینگرید بتانکور- کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا
نیروی آرام این مقاومت توسط زنی نمایندگی می‌شود که مورد علاقه و تحسین همگی ما به دلیل شهامت و ذکاوتش است، مریم رجوی. وی با حمایت همگی شما و به یمن مقاومت هزاران هزار زن و مرد ایرانی در شرف تبدیل شدن به نیروی واقعی ضدتروریستی است که ما به آن نیاز داریم. وی با شما آلترناتیو دموکراتیک واقعی است که برای مسلمانان و توسط مسلمانان ایران ارائه می‌شود. او و شما الگویی برای مسلمانان آزاد سراسر جهان به شمار می‌آیید.
اگر ما امروز در اینجا گرد هم آمده‌ایم، برای این است که اتحاد و قدرتمان را به نمایش بگذاریم. همه اینها دور مریم رجوی شکل می‌گیرد. دوستانی از سرتاسر جهان دور او را گرفته‌اند، دوستانی با تنوعات بسیار. هر کدام از ما در اینجا همه نژادها، همه فرهنگها و همه مذاهب جهان را نمایندگی می‌کنیم.
بله، رژیم اکنون در بن بست قرار گرفته و هیچ راه حلی ندارد. رهبرانش شامل خامنه‌ای می‌دانند که بازی دیگر تمام شده، و ما، همه ما که امروزه به‌‌وسیله اینترنت گردهم آمده‌ایم وهم‌چنین کسانی که در ایران هستند، می‌دانیم برای اینکه ایران در را به‌روی دموکراسی و صلح باز کند، مریم رجوی و مجاهدین کلید آن هستند. ما آماده آخرین فراخوان مجاهدین هستیم. زمانی که نه تنها نیم میلیون بلکه دهها میلیون ایرانی با قدرت عدالت برای سرنگون کردن حکومت ملاها بسیج می‌شوند.

بارونس بوتروید
می خواهم به شما دوستانم بگویم که چند سال پیش، افتخار ملاقات با خانم رجوی را داشتم و در او یک رهبر قوی و متعهد را دیدم. دیدگاه او برای آیندة ایران چشمگیر بود که در آن زنان قادر خواهند بود چیزهای ساده نظیر پوشش خود را انتخاب کنند، قادر خواهند بود در همة کارها در سطوح مختلف دولت شرکت کنند، مناصب دولتی، در همه بخشهای یک جامعة دمکراتیک.

فیل گلیندیننگ- رئیس شورای پناهندگان استرالیا
چقدر همکاری با سازمان مجاهدین خلق برای ما با ارزش است. صادقانه بگویم ما در انتهای دنیا زندگی میکنیم. اما نکته مهم این است که صدای شما به انتهای دنیا رسیده است. از اروپا و از آمریکای شمالی تا به انتهای دنیا. من اخیراً با رئیس جمهور پیشین ایرلند در یک جلسه بودم و مری رابینسون گفت که خانم مریم رجوی شجاع‌ترین زن در جهان است.