فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت ۳ژوئیه آزادی خانم مریم رجوی در سال ۱۳۸۲