دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ( ۵ ژوئیه ۲۰۲۰)