همبستگی کانون‌ّهای شورشی در داخل میهن اشغال شده با گردهمایی جهانی مقاومت