وزارت خارجه آمریکا

امروز قوه قضاییه رژیم ایران
 با دسیسه علیه با استعدادترین و نویدبخش‌ترین ایرانی‌ها در فعالیت است
این بار آنها دو دانشجوی درخشان دانشگاه شریف
 به نام‌های علی یونسی و امیرحسین مرادی را بازداشت کرده
و نزدیک به دو ماه در زندان انفرادی نگاه داشته اند

وزارت خارجه آمریکا: امروز قوه قضاییه رژیم ایران  با دسیسه علیه با استعدادترین و نویدبخش‌ترین ایرانی‌ها در فعالیت است