سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
عقب نشیتی رژیم ایران از اعدام سه اعتراض کننده نتیجه فشار است
ما به عدالت برای بسیاری از کسانی که در ایران در خطر شکنجه و اعدام هستند
 فراخوان می دهیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰ – ۱مرداد ۹۹: ما از اینکه دریافته ایم رژیم ایران از طرح هایش برای اعدام سه نفر از اعتراض کنندگان عقب نشسته دلگرم شده ایمو آمریکا همواره در کنار مردم ایران است و به عدالت برای بسیاری دیگر که در خطر شکنجه و اعدامند فرامی خواند. فشار جواب دارد!

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عقب نشیتی رژیم ایران از اعدام سه اعتراض کننده نتیجه فشار است