پرونده سازی برای تجدید محاکمه و بازجویی و انتقال زندانی سیاسی مجید اسدی به بند ۲۰۹ اوین
در پی انتشار بیانیه بیش از هزار زندانی سیاسی در مورد یک مأمور نفوذی

زندانی سیاسی مجید اسدی یکی از زندانیان دربند در زندان گوهردشت به خاطر امضای بیانیه زندانیان سیاسی در افشای مأمور نفوذی ایرج مصداقی،در روز اول مرداد از زندان گوهردشت به شکنجه‌گاه اوین در بند ۲۰۹ منقتل شده و تحت بازجویی و فشار قرار دارد.
پرونده مجید اسدی طبق قوانین همین رژیم پس از ۴ سال حبس و بعد از اینکه دو سوم محکومیت خود را کشیده بود بسته شده و باید از زندان آزاد میشد. اما وزارت اطلاعات درخواست تجدید محاکمه کرده و در دادسرای اوین پرونده جدید باز کرده است.
گشتاپوی آخوندی بدینوسیله می‌خواهد خشم و کین سبعانه خود از بیانیه بیش از هزار تن از زندانیان این رژیم و سوختن مأمور نفوذی‌ را بر سر زندانیان دربند تخلیه کند و انتقام بگیرد.
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ۸ تیر، فشار و تهدید و آزار وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها به خاطر امضاء بیانیه زندانیان سیاسی در افشای مأمور نفوذی ایرج مصداقی را گزارش کرد. به زندانیان دربند گفته شده بود اذیت و آزارهای جدیدی که علیه آنها جریان دارد به «دستور از بالا» به خاطر امضاء بیانیه زندانیان است و باید پس بگیرند.دامنه فشارهای اطلاعات از طریق عواملش در «نایاک» برخی زندانیان پیشین در ترکیه را هم در برگرفته بود که اگر امضای خود را پس نگیرند و تکذیبیه ننویسند در کار پناهندگی آنها مشکل ایجاد می‌شود. همچنانکه ۲ تن از زندانیان قیام که در قضائیه جلادان به اعدام محکوم شدند از ترکیه به ایران برگردانده شده بودند.
تجدید محاکمه زندانیان سیاسی محکوم شده مانند مجید اسدی که دو سوم حبس خود را هم متحمل شده است شایسته محکومیت بین‌المللی و اعتراض ملل متحد و اعزام یک هیأت بین المللی برای بازدید از بند ۲۰۹ اوین و دیدار با زندانیان در این شکنجه‌گاه است.


شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۳مرداد ۹۹ (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۰)