به آتش کشیدن درب دفتر امام جمعه در معمولان و تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی و سلیمانی در شهرهای میهن