پاسداران جنایتکار خامنه ای باردیگر به سوی کولبران زحمتکش کرد آتش گشودند.

این حمله وحشیانه در منطقه مرزی نوسود صورت گرفت و طی آن یک هموطن براثر شلیک پاسداران جان باخت.
وی وزیرمحمدی نام داشت و ۲۹ ساله و دارای یک فرزند بود