تهاجم کانونهای شورشی به مراکز سرکوب و جهل و جنایت در شهرهای میهن