زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

درود به همه شما و تبریکات صمیمانه من را در سالگرد تولد شورای ملی مقاومت ایران بپذیرید.

نان، کار، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی این ها خواسته های برحقی هستند که مردم ایران شایسته برخورداری از آن هستند. برپا نگاه داشتن پرچم امید برای تحقق این خواسته ها و تلاش برای جاری ساختن آن در زندگی مردم هماوردی نیروهای مدافع این خواسته ها با کسانی هست که مانع تحقق آن می شوند. این آرزوها دست یافتنی و یک مبارزه سخت و پرشکوه و کسانی را طلب می کند که واقعا جدی باشند.

به گمان من شورای ملی مقاومت ایران در نبرد برای رسیدن به این خواسته های انسانی و برقراری یک جمهوری دمکراتیک، لائیک و عدالت طلب که در برنامه ۱۰ماده ای خانم مریم رجوی خلاصه شده است ظرف و امکانی در مسیر تحقق این چشم انداز است. در آغاز چهل سالگی شورای ملی مقاومت به مثابه تنها آلترناتیو دمکراتیک و موجود ما نه در شرایط شکست و بی تفاوتی بلکه در بستر خیزش ها، شورش ها و باورهای فعال مردم برای تغییر و تحول هستیم.

این شرایط انقلابی برآمد رزم توده های قیام کننده و نیروهای جنبش زنان، کار و آزادی هست که شورای ملی مقاومت ایران بدان وفادار و درجهت تحقق آن پیکار می کند. امروز رنگین کمان نیروهای مقاومت ایران بیش از هر هنگام در جنبش ضد دیکتاتوری ولایت فقیه تاثیر گذار و مداخله گر هستند. پیوند و همبستگی با مردم شورشگر و قیام آفرینان برای خواسته هایی که برشمردم، بیش از هر هنگام به تداوم و پویایی شورای ملی مقاومت و تحقق جبهه همبستگی ملی بستگی دارد. پس سالگرد تأسیس شورا را با سربلندی در ایستادگی بر پیمان همبستگی در برابر ارتجاع حاکم گرامی می داریم. موفق باشید.