وزارت خارجه آمریکا ۱۴مرداد در توئیتر خود نوشت:‌ رژیم ایران ادعا دارد که با داعش جنگیده است، در حالی که رژیم خود بزرگترین معلم داعش بود. گشت حسبه داعش، نمونه کاملی از برنامه وحشیانه رژیم به نام گشت ارشاد بود. ممکن است که داعش رنگ سیاه را به سبز ترجیح بدهد، اما این دو در عشق به استبداد با یکدیگر متحدند.

وزارت خارجه آمریکا: رژیم ایران بزرگترین معلم داعش بوده است