جمعی از ایرانیان آزاده در وین با برگزاری یک تظاهرات اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی را محکوم کردند.

محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی در وین

محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی در وین

محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی در وین