فعالیت‌های کانون‌های شورشی با نوشتن شعار مرگ بر خامنه ای بر در و دیوارهای شهرهای میهن