جمعی از ایرانیان آزاده در بروکسل با برگزاری یک تجمع در مقابل پارلمان اروپا اعدام وحشیانه زندانی قیامی مصطفی صالحی را محکوم کردند.

 

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی زندانی قیامی در بروکسل

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی زندانی قیامی در بروکسل