جمعی از ایرانیان آزاده در رم با برگزاری یک تجمع اعتراضی در رم اعدام جنایتکارانه شورشی قیامی مصطفی صالحی را محکوم کردند.

 

رم - محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی زندانی قیامی