کپنهاگ - محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی

 

کپنهاگ - محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی  

کپنهاگ - محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی

کپنهاگ - محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی