فعالیت کانونهای شورشی در گرامیداشت یاد شهید قیام مصطفی صالحی