جمعی از حامیان مقاومت و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در اسلو با برگزاری یک تظاهرات در مقابل پارلمان نروژ، اعدام وحشیانه زندانی قیام‌آفرین مصطفی صالحی را محکوم کردند.

 

 

 

تظاهرات در اسلو - محکومیت اعدام جنایتکارانه قیام‌آفرین مصطفی صالحی

تظاهرات در اسلو - محکومیت اعدام جنایتکارانه قیام‌آفرین مصطفی صالحی

تظاهرات در اسلو - محکومیت اعدام جنایتکارانه قیام‌آفرین مصطفی صالحی

تظاهرات در اسلو - محکومیت اعدام جنایتکارانه قیام‌آفرین مصطفی صالحی

تظاهرات در اسلو - محکومیت اعدام جنایتکارانه قیام‌آفرین مصطفی صالحی

تظاهرات در اسلو - محکومیت اعدام جنایتکارانه قیام‌آفرین مصطفی صالحی