تظاهرات هواداران مجاهدین خلق و ایرانیان آزاده در برلین برای محکوم کردن اعدام وحشیانه زندانی قیام مصطفی صالحی توسط رژیم ضدبشری آخوندی.

 

تظاهرات در برلین - محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی

تظاهرات در برلین - محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی

تظاهرات در برلین - محکومیت اعدام جنایتکارانه زندانی قیام مصطفی صالحی