پاسخ فرزندان جنگاور ایران به طیف مرتجعان - تهاجم کانون‌های شورشی به حوزه جهل و جنایت و کانون مداحان