حامیان مقاومت، هواداران سازمان مجاهدین خلق در شهرهای مختلف آلمان، با برگزاری تجمع و تظاهراتها، اعدام جنایتکارانه شهید قیام مصطفی صالحی بدست دژخیمان خامنه ای را محکوم کردند.

برلین

 

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

 

هامبورگ

 

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

 

هانفر

 

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸

محکومیت اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از دستگیرشدگان قیام ۹۸