دژخیمان دستگاه قضائی رژیم ۶ زندانی را در سنندج، تبریز و قم اعدام کرد.

در سنندج یک زندانی در سحرگاه سه شنبه ۲۱ مرداد به‌دار آویخته شد.
روز  پنجشنبه ۱۶ مرداد نیز دو برادر زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام کردند.

دژخیمان دستگاه قضائی رژیم همچنین سه زندانی را در روزهای ۱۴و ۱۵ مرداد در زندان مرکزی قم اعدام کردند.