نبرد بی‌امان کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق