خانم ویدا نیک طالعان با تبریک سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران به خانواده بزرگ مجاهدین در سراسر ایران و جهان و با اشاره به شرایط اجتماعی داخل ایران و وضعیت رژیم گفت:

امروز در شرایطی این مناسبت فرخنده را جشن میگیریم که رژیم در مواجهه با کابوس قیام و در وحشت از گرایش روز افزون جوانان به مجاهدین در استیصال مطلق به وحشیگری هر چه بیشتر علیه دستگیرشدگان قیام آبان رو آورده.
خانم نیک طالعان در مورد گزارش عفو بین الملل گفت: گزارش جدید عفو بین الملل که چند روز پیش منتشر شد خبر از اپیدمی شکنجه در ایران میدهد، شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی و دیگر انواع شکنجه علیه بازداشت شدگان قیام آبان حتی کودکان ۱۰ ساله. ، صحنه هایی را توصیف میکند که حتی خواندنش آزاردهنده است. تعدادی از دستگیرشدگان شکنجه شده هم زیر اعدام قرار دارند. نوید افکاری کشتی گیر جوان ایران یکی از آنهاست که برای نجات او در فضای مجازی و حقیقی بپا خاسته‌ایم. مصطفی صالحی کارگر قهرمان هم که ماه گذشته اعدام شد و قوه قضاییه رژیم خونخوار اخیرا خانه اش را مصادره کرد تا همسر و دو کودکش جایی برای زندگی نداشته باشند.
در ادامه این سخنرانی خانم نیک طالعان با یادآوری این نکته اکه قلب هر ایرانی از این جنایات جریحه دار می‌شود مسؤلیت هر ایرانی را یادآوری کرد باید فداکاری و از خودگذشتگی را به اوج رساند. زمین زدن این شقاوت پیشه ها مجاهدینی را میخواهد با حداکثر وفای به پیمان و فدای بیکران و اشرف نشانهایی را میخواهد که سر از پا نشناسند و در هر کوی و برزن و هر جای دنیا صدای خلق در زنجیر باشند.