آقای حسین یعقوبی در مراسم گردهمایی به مناسبت پنجاه و ششمین سال تأسیس سازمان به عنوان یک شاهد فراز و نشیب‌های سازمان مجاهدین خلق ایران گفت:

به پنجاه و ششمین سال افشاندن بذری رسیده ایم که امروز شاخ و برگش سربر آسمان می‌ساید. بنیانگذاران در زمینی که شوره‌زار می نمود و امید به سربرآوردن حتی نهالی کوچک، واهی بنظر می‌رسید بذری را کاشتند و با خون خود آبیاری کردند تا درختی سربرآورد که هیچ تند بادی توان خم کردنش را ندارد و امروز این سازمان گنجینه ای برای ایران و ایرانی است.

شهادت من بعنوان یک هوادار چند ساله سازمان که شاهد فراز و نشیبهای بسیاری در مبارزه مقدس مجاهدین بوده در مورد راز استواری و پابرجایی سازمان اینست:

مجاهدین نان را به نرخ روز نمیخورند. به اصولشان پایبندند. بالاترین اصلی هم که از آن نگهبانی میکنند اصل حاکمیت مردم است. قسم خورده اند که رژیم را سرنگون کنند و حاکمیت را به مردم برگردانند.

آقای یعقوبی در ادامه با اشاره به خیانت خمینی به اعتماد مردم و قلب مفاهیم کلمات و ارزشها گفت:

زمانی خمینی دجال میخواست با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم کلمه «انقلاب اسلامی» را برای تحکیم قدرت خودش جا بیندازد، همان زمان كه او را در ماه ميديدند، اما مسعود رجوي رو در روي خميني گفت  «اسلام انقلابی» و مجاهدین بهای ماندن بر سر آن را به تمام و کمال پرداختند.

آقای یعقوبی اضافه کرد که شهیدان قیام ۹۶ استمرار و حاصل جوشش خونهای شهیدان مقاومت از ۵ مهر تا به امروز است.

او گفت که مجاهدین در جنگ ضد میهنی طرح میهن پرستانه‌ صلح را بر افراشتند و زهر آتش بس را در حلقوم خميني ريختند و اجازه ندادند صدها هزار نوجوان و جوان بيشتر در تنور جنگ اين رژيم ريخته شوند و براي پيشبرد اين سياست ملي و انقلابي مارك ستون پنجم و همكاري با دشمن و هزار برچسب ناچسب ديگر را به جان خريدند.

رمز پايداري بر سر اصول و منحرف نشدن از آنها و رمز ماندگاري در مقابل همه اين فشارها چيزي جز فدا و پرداخت حداكثر نيست. پرداختي كه مجاهدين و قبل از همه رهبري آنها از خودشان آغاز كرده اند.

آقای حسین یعقوبی در مورد انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران اضافه کرد:  انقلاب ايدئولوژيك آنطور كه من در اين ۳۵ سال فهميده‌ام هيچ چيز رمزآلودي نيست، در يك كلام خلاصه ميشود در فداي حداكثر در راه آزادي خلق و ميهن. آيا هيچ گروهي در تاريخ ايران وجود دارد كه همسر و فرزند و همه امتيازهاي زندگي مادي و همه علقه‌هاي فردي‌اش را در راه آرمان مقدس آزادي براي چند دهه به كنار بگذارد و خودش را از پليدي‌هاي فرديت و جنسيت پاك كند و با همه چيز خود به ميدان بيايد! اين منشا انسجام دروني سازمان مجاهدين و منشا انسجام ما هواداران با اين سازمان و منشا اعتماد بيكران خلق قهرمان به مجاهدين است. مجاهدين الگوهاي صدق و فدا هستند و در اشعه وجودي خودشان به ما شرافت و انسانيت داده‌اند. ما براي هميشه مديون مسعود رجوي و نسلي هستيم كه او تربيت كرده است.