جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران  در برلین به مناسبت ۱۵ شهریور سالگرد تاسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران آکسیونی برگزار کردند.