تجمعات اعتراضی پرسنل شرکت شرق سازه کویر زابل / بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه/ نانوایان یزد/ بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

امروز سه شنبه ۲۵شهریور، پرسنل شرکت شرق سازه کویر زابل در اعتراض به عدم پراخت مطالبات معوقه شش ماهه تجمع کردند.
همچنین در این روز، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل کانون بازنشستگان اجتماعی کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در ادامه تجمعات اعتراضی امروز، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز مقابل اداره تامین اجتماعی استان تجمع اعتراضی

برگزار کردند.
تجمع کنندگان با در دست داشتن تراکت‌هایی مطالبات خود را مطرح کردند.
صبح روز، دوشنبه۲۴ شهریور نیز نانوایان یزد  به دلیل و اقعی نبودن قیمت نان بر اساس تورم مقابل استانداری یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند .