تجمعات اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ کارگران شهرداری کوت عبدالله اهواز/ کارگران کارخانه پارس آمپول ساوه/  کارگران شرکتی بیمارستان بقایی اهواز / کارگران شهرداری سوسنگرد

روز چهارشنبه ۲۶شهریور، دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در اعتراض به عملکرد معاونت آموزشی و بالاخص گروه داخلی تجمع اعتراضی برگزار کردند .
در این روز همچنین ، اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله اهوازدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق و وعده‌های توخالی مسئولان که از روز دوشنبه شروع شده بود همچنان ادامه داشت.
در ادامه اعتراضات چهارشنبه، کارگران کارخانه پارس آمپول ساوه در اعتراض به سطح پایین حقوق و شرایط کاری نامناسب و برای بازگشت بکار ۱۱ همکار اخراجی خود برای سومین روز متوالی اعتصابشان ادامه داشت.
روز سه شنبه ۲۵ شهریورنیز، کارگران شرکتی بیمارستان بقایی اهواز در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه دستمزد معوقه خود در محوطه بیمارستان تجمع اعتراضی برپا کردند.
در این روز کارگران شهرداری سوسنگرد نیز در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه و وعده های دروغین مسئولان دست به تجمع زدند.