پیام کانونهای شورشی – شورش لازمه پیروزی در جنگ سرنوشت با کرونای ولایت

 

شهر شورشی بهبهان – گرامیداشت قیام حسینی و یاد شهیدان قیام آبان۹۸ - فرزاد انصاری‌فر و مهرداد و محمود دشتی‌نیا