سخنگوی مجاهدین با درود به زندانیان مجروح و مصدوم و اعتصابی، از مردم و جوانان ارومیه خواست به یاری فرزندان و برادران زندانی خود بشتابند. وضعیت و اخبار زندان را پیگیری کنند. به دیدار زندانیان بروند و در محل بمانند تا از سلامت زندانیان اطمینان حاصل شود