کانونهای شورشی - تهاجم به مراکز جهل و جنایت و سرکوب ولایت خامنه ای