تجدید عهد با نوید شورشگر بر سر مزارش در سنگر در شب هفتم شهادت وی - پنجشنبه ۲۷شهریور۹۹