فعالیت کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق در میهن اشغال شده