تظاهرات هموطنان و یاران شورشگر و اشرف‌نشان
در برابر کاخ سفید همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد
حسابرسی از رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت و حمایت از تحریمها