درود کانون‌های شورشی به قهرمانان مجاهد حماسه ساز ۵مهر۱۳۶۰

علیه خمینی ضدبشر و تاکید بر ادامه راه آنان تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه