فعالیت‌های کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق ولایت آخوندی در شهرهای میهن