فعالیت‌های کانون‌‌های شورشی در شکستن جو سرکوب و اختناق در سراسر میهن اشغال شده