به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه ای و پاسدار سلیمانی جلاد توسط کانون‌های شورشی