با درود به زندانیان مقاوم شورش و قیام : تهاجم کانون شورشی به اداره کل زندانهای استان لرستان