درگذشت استاد شجریان - تجمع مردم در مقابل بیمارستان و شعارهای مرگ بر دیکتاتور