ستاد اجتماعی مجاهدین: «همراه شو عزیز، آتش به شب بریز، بر ضد دیکتاتور برخیز با ستیز»، گرامیداشت شجریان در طوس و دیگر شهرهای میهن با یاد شهیدان قیام ابان در تمام طول روز شنبه با «مرغ سحر». هموطنان را مطلع کنید