شکلک «امنیت قضایی» در قضاییه جلادان از ترس قیام پس از بالاگرفتن نفرت عمومی از اقدامات ضد انسانی در خیابان، کشتار آبان و موج انزجار داخلی و بین المللی، علیه اعدامهای وحشیانه شورشگران قیام

روز پنجشنبه ۲۴آبان در بحبوحه انزجار عمومی از جنایات ضد بشری قضائیه جلادان و بالا گرفتن جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷و اعتراضات میلیونی به احکام اعدام صادر شده علیه دستگیر شدگان قیام، سرجلاد قضائیه خامنه ای، آخوند خون آشام ابراهیم رئیسی به انتشار سندی در خبرگزاری جلادان و عکس خودش درحال امضای آن تحت عنوان «سند امنیت قضایی» مبادرت کرد.
مانور مسخره اصلاحات در قضائیه جلادان آنهم پس از شعارهای قیام اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا و آخوندها حیا کنید مملکتو رها کنید مانند مانورهای مضحک مبارزه با فساد در رژیم سراپا فساد آخوندی، نشانه دیگری از دست و پازدن خامنه ای در بحرانهای مرحله پایانی است ومردم محروم و گرفتار فقر و گرانی و جنایات لجام گسیخته جلادان خامنه ای را نمی فریبد.
این سند یادآور فرمان هشت ماده خمینی معلون که هموارکننده راه اعدامهای بیشمار و قتل عام سی هزار زندانی سیاسی شد، و حاوی عناوینی به زبان معکوس یعنی تمامی موارد نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندها و به خصوص توسط قضائیه تحت امر خامنه ای است از جمله این عبارتها:
حق حریم خصوصی
احیای حقوق عامه
حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی
منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز
اصل شخصی بودن
 اصل منع محاکمه مجدد
حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی
منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
حق دفاع و انتخاب وکیل
حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی

یادآوری می‌شود آن‌چنان که در بیانیه امسال شورای ملی مقاومت آمده است، خامنه‌ای برای زمینه‌سازی به منظور جانشینی خودش رئیسی را فردی تحول‌خواه معرفی کرده است.

این مانور مضحک در شرایطی به شکل سراسیمه اعلام می‌شود که ابراز انزجار جامعه جهانی نسبت به شکنجه در زندانهای رژیم آخوندی رو به افزایش گذاشته است و اسناد ارگانهای بین المللی همچون گزارش دبیرکل ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر وضعیت وخیم حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها را در برابر انظار جهان قرار داده است. همچنین گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل و گزارش جاوید رحمان به کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد که نبود هر گونه حسابرسی در استفاده از قهر مفرط توسط نیروهای سرکوبگر رژیم را تشریح کرده و افشاگریهای نوید شورشگر قبل از اعدامش در مورد شکنجه های اعمال شده در سیاهچالهای رژیم انزجار جهانی را برانگیخته است.
شایان ذکر است، که درهمین هفته شاهد واکنش ترس آلود دیگری هم از جانب سرجلاد ولایت بودیم که پس از موج تنفر اجتماعی و بین المللی از گرداندن جوانان در سطح شهر، آخود جلاد ابراهیم رئیسی که سرنخ این جنایتها را تحت امر خامنه ای در دست دارد در واکنشی ذلت بار و هراسان تلاش کرد مأمورانش را مقصر قلمداد کند.
خبرگزاری قضائیه جلادان(میزان) نوشت: در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر، رئیسی ازهمان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است درخصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود. رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی‌امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن‌هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.