بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان در کشورهای مختلف جهان

 

لاهه - هلند

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

اتاوا - کانادا

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

استکهلم

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

کلن - آلمان

اشتوتگارت - آلمان

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

مالمو - سوئد

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

 بزرگداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت در کشورهای مختلف

سیدنی - استرالیا

بخارست -رومانی

بادن - سوئیس

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

پاریس

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

رم -میدان رپوبلیکا

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

 

برلین -میدان براندنبرگ

گرامیداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت دراسلو و برلین

گرامیداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت دراسلو و برلین

گرامیداشت استاد شجریان توسط حامیان مقاومت دراسلو و برلین

مونیخ

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

هانفر- آلمان

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

هامبورگ

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

لاهه

کپنهاگ

 

کارزار بین‌المللی بزرگداشت شجریان توسط حامیان مقاومت

 

اسلو-مقابل پارلمان نروژ

 

گرامیداشت شجریان توسط حامیان مقاومت در اسلو

گرامیداشت شجریان توسط حامیان مقاومت در اسلو

گرامیداشت شجریان توسط حامیان مقاومت در اسلو

گرامیداشت شجریان توسط حامیان مقاومت در اسلو