فعالیت کانون های شورشی برای شکستن جو سرکوب و خفقان در شهرهای میهن